در این گروه مشخصات فنی مواد کربن دار قابل تامین ارائه شده است.

۱- زیر گروه کک

۲- زیر گروه ذغالسنگ

 ۳- گرافیت

 

۴- بلوک کربنی

 

۵- خمیر الکترود